Danh mục
Thứ 2, Ngày 28 tháng 10 năm 2019, 00:58

BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên, gồm các Ông/Bà sau đây:
 
1.  Ông Phạm Đức Long   – Trưởng Ban Kiểm soát
 
2. Bà   Trần Thị Loan  – Thành viên Ban Kiểm soát
 
3. Bà  Nguyễn Thị Hường  – Thành viên Ban Kiểm soát