Danh mục
Thứ 2, Ngày 28 tháng 10 năm 2019, 00:57

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị Công ty có 03 Thành viên, gồm các Ông, Bà:
 
1. Ông  Nguyễn Minh Hải    - Chủ tịch HĐQT
 
2. Ông  Vũ Minh Tuấn  - Thành viên HĐQT
 
3. Bà    Nguyễn Thị Thanh Phương – Thành viên HĐQT.