Danh mục
Thứ 2, Ngày 28 tháng 10 năm 2019, 01:00

KHỐI CÁC PHÒNG BAN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG, BAN
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO ĐÀ NẴNG
 
         (Ban hành kèm theo Quyết định số  66/QĐ-TASECO ngày 06  tháng 6  năm 2016 
 
của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không TASECO Đà Nẵng)
 
 
 
1. Phòng Tài chính - Kế toán: (Xem chi tiết tại đây).
 
2. Phòng Nhân sự - Hành chính: (Xem chi tiết tại đây).
 
3. Phòng Kinh doanh: (Xem chi tiết tại đây).