Danh mục
Thứ 2, Ngày 28 tháng 10 năm 2019, 01:02

NHÂN LỰC

1. Nhân sự chủ chốt:
 
* Tổng Giám Đốc                     : Ông.   Vũ Minh Tuấn    
 
* Phó Tổng Giám Đốc             : Ông.   Trần Trọng Thọ
 
* Khối phòng ban chức năng:
 
 -  Phòng Tài Chính - Kế toán: 
 
             + Kế toán Trưởng       : Bà.      Nguyễn Thị Lệ Hằng
 
             + Phó Phòng               : Bà.      Nguyễn Thị Diệu Quỳnh
 
-  Phòng Kinh doanh: 
 
             + Trưởng Phòng         : Ông.   Thái Quang Vũ
 
             + Phó Phòng               : Ông.   Nguyễn Minh Tuấn
  
 
 -  Phòng Nhân sự - Hành chính: 
 
             + Trưởng Phòng         : Ông.   Nguyễn Vũ Minh Trí
 
             + Phó Phòng               : Bà.      Lưu Vũ Ngọc Thuần
 
* Trung tâm kinh doanh DVHK:
 
 -  Giám đốc TTKD                   : Bà.      Nguyễn Thị Phi Anh
 
* Chi nhánh Huế: 
 
- Giám đốc chi nhánh     : Ông.  Lê Thiên Thế
 
* Chi nhánh Nha Trang:
 
- Phó giám đốc chi nhánh: Ông. Nguyễn Đức Thịnh
 
2. Nhân viên:
 
* Khối phòng ban chức năng
* Trung tâm kinh doanh DVHK